เร่งผลิตแรงงานด้านวิศวกรเพื่อให้เพียงพอต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความต้องการแรงงานเกิดจากการขยายโรงงานใหม่ๆของผู้ประกอบการที่เพิ่งมาลงทุนและเกิดการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานเดิม แม้ว่าในช่วงนี้ปริมาณการผลิตจะลดลงไปบ้างเนื่องจากตลาดที่ชะลอตัว แต่โดยรวมแล้วความต้องการก็ยังตึงตัว เพราะว่าการผลิตที่ลดลงไปนั้นเป็นการลดกะการทำงาน ไม่ได้ลดอัตราการจ้างงาน ซึ่งกลุ่มสายงานวิศวกรในประเทศไทย ยังคงเป็นสายงานที่มีความต้องการสูง และยังมีแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามสภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC

อัตราความต้องการก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปอีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราส่วนจะอิงกับการลงทุนที่เข้ามา ยังคงเชื่อมโยงไปถึงปัจจัยสำคัญ คือ การเมืองและเศรษฐกิจของไทย ปัจจุบันอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งกลุ่มสายงานวิศวกรถือว่าเป็นตำแหน่งงานที่เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ เพราะโลกเทคโนโลยีมีความก้าวล้ำอยู่เสมอ ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ควบคุมดูแล ยิ่งเมื่อใกล้เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มสายงานวิศวกรก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

การเร่งการผลิตแรงงานที่มีฝีมือและวิศวกรเพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐบาลกำลังวางแผนที่จะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น การก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน, การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงานและวิศวกรรม ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้แรงงานเท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้สามารถรับมือกับการขยายตัวของการลงทุนในประเทศไทย รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในตลาดแรงงานอาเซียนตามที่ได้ลงนามตกลงกันไว้ โดยมีการเน้นที่ 3 อุตสาหกรรมสำคัญคือ รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และการก่อสร้างและการสำรวจ ทั้งนี้แรงงานไทยยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จึงทำให้ต้องมีการเร่งพัฒนาให้ทันการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้บริการฝึกอบรมซึ่งครอบคลุมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยินดีให้บริการทางวิชาการสำหรับงานทุกประเภทที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ การฝึกอบรม การเสริมประสบการณ์ และความรู้พิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยบริการที่ภาควิชาจัดให้ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา การตรวจสอบ การประเมิน การวางแผน การออกแบบ และการควบคุมดูแลการสร้างผลงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและการออกแบบ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนร่วมพัฒนาโครงการด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรุงเทพมหานคร กรมศุลกากร กรมตำรวจ กองทัพอากาศ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นต้นทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยฝีมือคนไทยประสบความสำเร็จ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงให้บริการโดยอาศัยระเบียบวิธีและมาตรฐานทางวิศวกรรม มุ่งเน้นความสนใจไปที่การประยุกต์ผลงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบฮาร์ดแวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผลภาพ การออกแบบอัลกอริทึม วิศวกรรมระบบสารสนเทศ และอื่นๆอีกมากมาย นอกเหนือจากนี้ ภาควิชายังเสริมคุณภาพของผลงานด้วยการเพิ่มประสบการณ์และทักษะความรู้ของบุคลากรผ่านงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืองานวิจัยเชิงการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางที่พบได้ในวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยอนึ่ง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ว่าเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ 1 ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ คณาจารย์และนักวิจัยของภาควิชาทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งคุ้มค่าต่อแผนการสร้างประโยชน์สูงสุดสำหรับอุตสาหกรรม และทำให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่ตนสนใจต่อไปได้

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้บริการฝึกอบรมซึ่งครอบคลุมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรามีหลักสูตรที่นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของของวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างไรก็ดี ภาควิชายินดีสร้างหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการได้อีกด้วยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยินดีให้บริการพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่มีระเบียบแบบแผนและปลอดภัย ผ่านการดำเนินงานพัฒนาระบบ โปรแกรมประยุกต์ ต้นแบบ ตลอดจนแผนงานนโยบายหลัก  และกฎระเบียบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ เรายังมีบริการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยตอบสนองต่อกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจสำหรับระบบสารสนเทศ โปรแกรม ต้นแบบ และแผนงานนโยบายหลัก

การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศในงานวิศวกรรมเครื่องกลปัจจุบันการ

ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศกำลังดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศ ดังนั้นภาคการผลิตในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนี้จึงมีความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมที่มีความรู้และความสามารถเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรที่มีความรู้ทางด้านเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาตระหนักถึงศักยภาพ ความพร้อมและภาระหน้าที่ในฐานะสถาบันการศึกษา พร้อมกับต้องการเข้ามามีส่วนเสริมสร้างในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ทั้งทางด้านเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศ จึงได้จัดตั้งโครงการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตขึ้น โดยเป็นการประยุกต์นำศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมาผสานกัน เพื่อตอบสนองถึงความต้องการของภาคการผลิต

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมเครื่องกลแขนงต่างๆ เพื่อการศึกษา ออกแบบ ควบคุม บำรุงรักษา รวมทั้งการนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สังคม เศรษฐกิจและความต้องการของภูมิภาคและประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการดังกล่าว ดังนั้นจึงได้ดำเนินการ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปรับอากาศ ยานยนต์ พลังงาน การออกแบบและการผลิต เพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาองค์ความรู้ให้ภูมิปัญญาไทยเกิดงอกงามเป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ ช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตของภูมิภาคและประเทศต่อไป

เพื่อบรรลุภารกิจดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้และมีความชำนาญในวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิตที่ทันสมัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตแก่นิสิตสาขาวิชา วิศวกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามความต้องการของหลักสูตรอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

การลดต้นทุนด้านพลังงานในด้านอุตสาหกรรมด้วยวิศวกรรมอย่างมีคุณค่า

ปัจจุบัน มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างธุรกิจอุตสาหกรรมสูงเพราะทุกหน่วยงานพยายามที่จะเพิ่มผลกำไรและลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง ซึ่งในแง่ของเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมเป็นวิธีการในการลดต้นทุนโดยยังคงรักษาผลผลิตให้ได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม เพื่อผลให้เกิดกำไรและความอยู่รอด

ประหยัดพลังงานโดยใช้เทคนิคการจัดการ

เทคนิคการจัดการในเชิงวิศวกรรมที่ใช้ในการลดต้นทุนนั้นจำเป็นต้องใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมหรือเทคนิคเฉพาะด้าน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรมจะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในการผลิตแบบจำนวนมากในอุตสาหกรรมต่างๆเพราะหากมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วย่อมทำให้เกิดการลดต้นทุนเป็นอย่างมาก สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนต่างต้องการที่จะลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ที่มีการแข่งขันกันสูง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ แล้ว การลดการใช้พลังงานจึงเป็นส่วนสำคัญต่อการลดต้นทุน ซึ่งจะเห็นว่าการใช้พลังงานไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังส่งผลในด้านค่าใช้จ่ายของประเทศอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อมล้วนเป็นกำลังในการของพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งนั้น

การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การผลิตในด้านคุณภาพต้นทุนและทันกำหนดส่ง เมื่อมองในแง่ของการใช้พลังงานอย่างประหยัด ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการลดต้นทุน จะพบว่ามีความสูญเปล่าเกิดขึ้นที่สามารถจัดการได้โดยง่ายแต่ถูกมองข้ามไป เช่น การเปิดไฟส่องสว่างในส่วนที่ได้รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง ซึ่งเป็นการใช้พลังงานอย่างไม่ประหยัดทำให้ต้นทุนการผลิตสูญเปล่า

ดังนั้นการการลดต้นทุนด้านพลังงานที่ไม่จำเป็นลงไปนั้นจะช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเงนได้อย่างคุมค่า ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่างๆควรจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคนิคในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาพลังงานที่มีความซับซ้อนมากได้ดีขึ้น

วิศวกรรมอาหารตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน


จากการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ในการจัดการกับวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ของแขนงวิชาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องจากวิศวกรมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการ ส่วนนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ อาหารทั้งทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และกระบวนการแปรรูปอาหาร หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการผนวกจุดเด่นของทั้งสองสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะข้างต้น ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน

วิศวกรรมการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตรให้อยู่ในรูปของอาหาร วิศวกรรมเก็บรักษาอาหาร และวิศวกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูป นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวิเคราะห์และทดสอบเครื่องจักรกลอาหาร ศึกษาระบบควบคุมในการผลิต ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตทางเคมี รวมถึงวิจัยและพัฒนา ค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิตชนิดใหม่ คำนวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคมี เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ตลอดจนคำนวณและออกแบบระบบและมาตรการความปลอดภัย และการกำจัดของเสีย ทั้งในการผลิต การใช้ การเก็บ การขนส่ง/เคลื่อนย้าย และการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว  รวมถึงปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเคมีทั่วไป แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานออกแบบ ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทางเคมี และงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยผลผลิตการเกษตรจนได้สมญาว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตเกษตรในรูปแบบที่ยังไม่ผ่านการแปรสภาพนั้นมีมูลค่าต่ำและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดปัญหาการสูญเสีย ทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกษตรได้มหาศาล นับเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยรวม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอาหาร โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อสามารถพัฒนาระบบการผลิตให้เหมาะกับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของทางด้านวิศวกรรมในเชิงอุตสาหกรรม

การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีด้วยกันหลายทาง งานวิจัยเป็นอีกแนวทางหนึ่งและถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่งานวิจัยในเมืองไทยจะเน้นหนักไปทางงานวิจัยซึ่งต้องอาศัยการทดลองและปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมา งานวิจัยประเภทนี้จำต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่มากมายหลายชนิด  แต่งานวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ การวิเคราะห์และควบคุมระบบ โดยอาศัยการสร้างแบบจำลองหรือโมเดล โดยอาศัยการคำนวณจากสมการคณิตศาสตร์เพื่อ คิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ “งานวิจัยที่ทำส่วนใหญ่ เน้นทางด้านวิศวกรรมระบบและการควบคุมกระบวนการซึ่ง จะมีสองสาม Topic คือการพัฒนาแบบจำลอง แล้วก็ การจำลองกระบวนการ วิธีการจะต่างกับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นนิดหนึ่งที่เขาอาจจะเน้นในส่วนของการทดลอง ที่ทดลองกับสารเคมีจริง อุปกรณ์จริง แต่ของเราเน้นที่แบบจำลอง แล้วเอาแบบจำลองที่ได้มาคำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยในการคำนวณ อีกส่วนหนึ่งก็คือการหาสภาวะที่เหมาะสมในการดำเนินงาน ของกระบวนการ”

ในเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องวัดด้วยความคุ้มทุนและผลกำไรนั้นการประสบความล้มเหลวอันเนื่องมาจาการผลิตย่อมส่งผลกระทบให้เป็นอย่างมาก เพราะอาจจะต้องประสบกับภาวะการขาดทุนนั้นย่อมหมายถึงการสูญเสียเม็ดเงินเป็นจำนวนมากทั้งยังเสียเวลา การทำการวิจัยโดยอาศัยแบบจำลองขึ้นมาจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก เพราะไม่ต้องทุ่มทรัพยากรในการผลิตลงไปในทุกขั้นตอน แต่เป็นการศึกษาและเตรียมความพร้อมซึ่งสามารถลดอัตราการเสี่ยงได้เป็นอย่างดี การสร้างแบบจำลองมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ แทนที่เราจะต้องไปทำการทดลองทั้งหมดที่ต้องการจะศึกษาเราก็จำลองมันขึ้นมาก่อน ลองวิเคราะห์กระบวนการในสภาวะที่เราต้องการแล้วดูแล้วถ้ามันโอเค ก็อาจจะนำไปพิสูจน์หรือปรับเปลี่ยนไปใช้ในการทดลองอีกทีหนึ่ง มันก็จะสามารถลดขั้นตอนในการทดลอง ลดค่าใช้จ่ายในการทดลองไปได้ ลดสารเคมีลดของเสียที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย อันนี้จะเป็นส่วนของการพัฒนาระบบการทดลอง และแบบจำลองของกระบวนการ ”

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยสินค้าและบริการเชิงคุณภาพ

ความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คือความพยายามของเราที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันไม่ประนีประนอมความสามารถของคนรุ่นอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง เทคโนโลยีใหม่จะต้องให้แน่ใจว่าเราสามารถเพิ่มการผลิตสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน ในขณะที่เทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงผลผลิตคุณภาพหรือคุณค่าทางโภชนาการมีความสำคัญมากของการวิจัยของเราจะมุ่งไปยังการพัฒนาวิธีการใหม่และสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่มีคุณภาพสูงขึ้นและทางเลือกมากขึ้นของสินค้าและบริการสามารถให้บริการสำหรับความต้องการเหล่านี้

ระเบียบวิธีและความรู้ด้านทฤษฎี เป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการวิจัย ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะทำให้การวิจัยหย่อนคุณภาพ นักวิจัยที่มีแต่ทฤษฎี แต่ขาดทักษะในระเบียบวิธีก็คงไม่ต่างอะไรกับช่างไม้ที่มีแต่ความคิดสร้างสรรค์ แต่ขาดทักษะในการใช้เครื่องมือ ถึงจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่บรรเจิดและมีวัตถุดิบดีเลิศเพียงใด ประดิษฐกรรมชั้นดีจากฝีมือของเขาก็หาเกิดขึ้นได้ไม่ โอกาสที่จะถึงจุดหมายโดยปลอดภัยย่อมยากลำบาก ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมมิติสำคัญๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมด นับตั้งแต่เรื่องกระบวนทัศน์และทฤษฎีที่รองรับวิธีการแบบนี้ไปจนถึงการออกแบบวิจัย แนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย โดยรวมแล้วในตำรานี้มีทั้งส่วนที่เป็นศาสตร์ และส่วนที่เป็นศิลป์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ

คุณภาพของสินค้าและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จทางการตลาด การบริหารงานคุณภาพช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ระยะเวลารอสินค้า และต้นทุนการผลิตด้วยการบริหารงานที่เป็นระบบ การบริหารงานคุณภาพไม่ได้มีประโยชน์แต่เพียงการพัฒนาด้านเทคนิคขององค์กร แต่ยังช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้พนักงานมีเจตคติที่ดี มีความจงรักภักดีต่อองค์กร สร้างบรรยากาศการทำงานที่ราบรื่นและมีการสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา บางองค์กรนำการบริหารงานคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้างความพอใจในการทำงานด้วย

ประโยชน์ของการวิจัย

1.ได้ความรู้ใหม่ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
2.พิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎเกณฑ์ หลักการและทฤษฎีต่างๆ
3.ทำให้เข้าใจสถานการณ์ ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ
4.พยากรณ์ผลภายหน้าของสถานการณ์ ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้อง
5.แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6.ช่วยในการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
7.นำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.ปรับปรุงและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และวิธีดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
9.กระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิดและค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ

วิศวกรรมอาหารมีความเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยผลผลิตการเกษตร

จนได้สมญาว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก ซึ่งผลผลิตเกษตรในรูปแบบที่ยังไม่ผ่านการแปรสภาพนั้นมีมูลค่าต่ำและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดปัญหาการสูญเสีย ทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกษตรได้มหาศาล อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอาหาร โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อสามารถพัฒนาระบบการผลิตให้เหมาะกับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การผลิตในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มมูลคุณค่าของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมที่ต้องเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากรวิศวกรด้านนี้เป็นอย่างมาก เป็นสาขาที่ประยุกต์ศาสตร์ด้านวิศวกรรมมาใช้กับงานทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอาหาร

ลักษณะการทำงานของวิศวกรอาหาร

คือ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตทางเคมี รวมถึงวิจัยและพัฒนา ค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิตชนิดใหม่ คำนวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคมี เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ตลอดจนคำนวณและออกแบบระบบและมาตรการความปลอดภัย และการกำจัดของเสีย ทั้งในการผลิต การใช้ การเก็บ การขนส่ง/เคลื่อนย้าย และการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร

หน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน

1.จัดหาเครื่องจักรและออกแบบสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง
2.ออกแบบระบบการผลิต และเครื่องจักรใหม่ๆให้มีราคาเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
3.ควบคุมดูแลบุคลากรในสายการผลิตให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเต็มศักยภาพ
4.ดูแลควบคุมสายงานการผลิตและการบรรจุอาหาร และหรือเครื่องดื่มให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้
5.ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต ตลอดทั้งควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
6.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
7.ควบคุมดูแลป้องกันมลพิษที่เกิดจากการผลิตทั้งในและนอกโรงงาน
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมการผลิตพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

วิศวกรรมการผลิตเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานและสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนา การทดสอบผลิต การออกแบบกรรมวิธีการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การควบคุมเครื่องจักร การควบคุมการผลิต การประกอบ การควบคุมคุณภาพ จนได้เป็นสินค้าสำเร็จ ตลอดถึงการประเมินประสิทธิภาพการผลิต สามารถประกอบวิชาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมการผลิตจะต้องเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ของศาสตร์ทางด้านกรรมวิธีการผลิต การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบควบคุมอัตโนมัติ การบริหารการผลิต และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ได้เป็นอย่างดี


กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้  ความสามารถด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  การควบคุมการผลิต  การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการบริหารงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิตอัตโนมัติ  เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและสามารถแข่งขันได้ใน เชิงธุรกิจ  หรืออาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรรมสมัยใหม่จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อรองรับการพัฒนาของระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ดังนั้นความสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตทางอุตสากรรมของประเทศให้ทันสมัยจึงได้ดำเนินการจัดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นภาควิชาที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติทางด้านการศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีปณิธานที่มุ่งมั่นให้การศึกษาและสนับสนุนการวิจัยระดับสูง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาและสังคมอย่างมีประสิทิภาพ และมีปรัชญาของหลักสูตร คือ “การศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

อุตสาหกรรมภายในประเทศกำลังอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ วิศวกรรมอุตสาหกรรมจึงเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเล็งเห็นความสำคัญฉะนั้นงานสำหรับวิศวกรสาขานี้จึงยังมีอยู่อย่างกว้างขวาง แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ การขยายตัวของโรงงานต่างๆ และการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต และการวิจัยและวางแผนพัฒนา เพื่อลดเวลา และต้นทุน

งานวิศวกรรมเป็นงานที่มักจะเกี่ยวข้องอยู่กับการวิจัยและพัฒนางาน

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและนโยบายของรัฐอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เติบโตเร็วตามไปด้วย สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์จึงได้กลายเป็นสาขาที่มีอนาคตสดใสและดีที่สุดในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยีในอนาคต

ปัจจุบันนี้ หนึ่งในสาขาที่ได้รับความนิยมที่สุด คือ วิศวกรรมนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยของความรู้ในหลากหลายสาขา เช่น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หรือ ยารักษาโรค เป็นต้น และอีกทางหนึ่งก็มีการคาดเดาว่าความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านชีวการแพทย์ (biomedical) นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 72% ในปี 2018

งานวิศวกรรมจึงเป็นงานที่มักจะเกี่ยวข้องอยู่กับการวิจัยและพัฒนางาน โดยการประยุกต์นำเอาความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการวางแผน ออกแบบ จัดสร้าง ดำเนินงาน และซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งระบบการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้ได้มากขึ้นและสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเป้าประสงค์ในการที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่านั้น งานวิศวกรรมจึงจำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่เสมอ

โดยทั่วไปงานทางด้านวิศวกรรมจะถูกจำแนกออกเป็นสาขาต่างๆตามลักษณะงานที่แตกต่างกันไป ที่เห็นได้อยู่ทั่วไปมักจะเป็นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมเฉพาะด้านลงไปที่ก็มีให้เห็นอยู่เช่นกัน อันได้แก่ สาขาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมปิโตรเลี่ยม เป็นต้น โดยส่วนใหญ่วิศวกรมักจะประกอบอาชีพอยู่ในภาคการผลิต ส่วนงานในภาคบริการและงานภาครัฐก็จะได้รับความนิยมรองๆลงมา

ในสหรัฐอเมริกาได้มีงานวิจัยหลายๆงานที่ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของวิศวกรในการทำงาน งานวิจัยเหล่านี้ได้แสดงข้อมูลที่ตรงกันประการหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานของวิศวกรว่า วิศวกรไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็มักจะต้องมีบทบาทในงานด้านการจัดการอยู่ด้วยไม่มากก็น้อย โดยผลการศึกษาของ The Engineering Manpower Commission แสดงออกมาว่า ร้อยละ 82 ของวิศวกรในประเทศสหรัฐอเมริกาต่างมีความรับผิดชอบในงานด้านการจัดการอยู่ด้วย ส่วนงานวิจัยโดยการสำรวจของ A Carnegie Foundation พบว่ามากกว่า ร้อยละ 60 ของผู้ที่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์มาจะได้เลื่อนไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดการภายใน 15 ปี และบางงานวิจัยมีการระบุว่า ร้อยละ 40 ของผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ 34 ของผู้จัดการระดับสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาต่างมีพื้นฐานในการศึกษาหรือการทำงานด้านวิศวกรรมมาก่อน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการทำงานในสายงานด้านวิศวกรรมนั้น วิศวกรจำเป็นจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการอยู่ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิศวกรผู้นั้นได้รับการเลื่อนขั้นพัฒนาไปสู่ระดับผู้บริหาร ทักษะที่จำเป็นด้านการจัดการจะมีส่วนในการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับการจัดการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กัน และยังช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่กับเราได้ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต้องนำความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านระบบสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ระบบต่างๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันกระแสด้านสิ่งแวดล้อมมาแรงมาก สาขาในด้านวิศวะที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือ วิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบและควบคุมระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความยากและท้าทายกว่าในอดีตที่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร เนื่องจากของเสียที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณไม่มากและไม่เป็นปัญหาสำหรับการจัดการ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมดูแลระบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง ขยะ สารพิษอันตราย รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับ ระบบประปา ระบบท่อภายในอาคาร งานสุขาภิบาล งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

environmental-engineer

ปัจจุบันนี้กระแสในด้านสิ่งแวดล้อมมาแรงมากมาก สาขาในด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือ วิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบและควบคุมระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ซึ่งมีความยากและท้าทายกว่าในอดีตที่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร เนื่องจากของเสียที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณไม่มากและไม่เป็นปัญหาสำหรับการจัดการ

นอกจากนั้นแล้ว ยังศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ GHG (Green House Gas) ต่อชั้นบรรยากาศ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ศึกษาการสร้างพลังงานทางเลือกใหม่จากของเสีย หรือที่เรียกว่าก๊าซชีวภาพ (Bio gas) การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การทำ CDM , CT พวกนี้ล้วนเป็นงานของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น นอกจากนี้สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ยังเป็น 1 ใน 7 วิชาชีพวิศวกรรม ที่ได้รับใบ กว. หรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งได้รับการรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากสภาวิศวกรด้วย โดยใบ กว. ทางด้านวิศวะ ก็คล้ายกับใบประกอบวิชาวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ โดยทางสภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบ กว. ให้กับสาขาด้านวิศวกรรมที่เมื่อประกอบวิชาชีพนี้แล้วจะเสี่ยงหรือมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างร้ายแรง ประกอบด้วย โยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงคนที่จะทำอาชีพนี้ได้ต้องมีความรู้เฉพาะทางที่เรียนมาโดยตรงค่ะ จะทำเนียนโดยที่ไม่ได้เรียนแล้วมาทำอาชีพนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะผิดกฎหมาย ฉะนั้นแล้ว ถ้ามาเรียนสาขานี้รับรองว่าจะไม่ถูกแย่งงานแน่นอนค่ะ ^ ^

ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

1.ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อก่อนตัดสินใจเลือกสินค้าฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไรในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณ์
ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือสัญลักษณ์แทนก็ได้
ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

2.สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

3.ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

4.ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริงตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มคุณภาพและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

5.ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้าหรือบริการต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆของตัวสินค้าหรือบริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณาเนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

วิธีทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อของอีกเรื่อยๆ

ความจริงก็คือค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่สูงกว่าการขายให้กับลูกค้าเดิมมากถึง 5-8 เท่า และกำไรจะเกิดขึ้นก็เมื่อลูกค้าซื้อครั้งที่สอง สาม หรือสี่ ดังนั้นเราต้องกำหนดออกมาเลยว่าการจะ “ซื้อ” ลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจต้องใช้เงินเท่าไร การซื้อที่ว่าคือการใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณา การทำการตลาด หรือการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกค้าหน้าใหม่มาซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา การมองแบบระยะยาวสำคัญมาก เมื่อเราเห็นมูลค่าระยะยาวของลูกค้า เราก็จะให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขามากขึ้น การวางแผนเพื่อดึงลูกค้าให้กลับมาหาธุรกิจของเราเรื่อยๆ นั้นหัวใจหลักก็อยู่ที่ความสุขของลูกค้านั่นเอง และนี่คือ 5 วิธีการทำให้เกิดการซื้อซ้ำ

1.ขยันให้ข้อมูล ข้อมูลคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัท อย่าแค่ไปเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าแฟ้มเฉยๆ แต่ให้เอามาวิเคราะห์และประมวลผล หาทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ธุรกิจ

2.สื่อสารหาลูกค้าเรื่อยๆ และทำให้น่าสนใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าขาดการติดต่อเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ หรือ วันเกิดของลูกค้า เราสามารถใช้โอกาสเหล่านี้ติดต่อไปยังลูกค้าเพื่ออวยพรหรือเสนอโปรโมชั่น พิเศษ ต้องคอยเตือนให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นลูกค้าคนพิเศษของเราอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้ลูกค้านึกถึงเราและเลือกซื้อสินค้าจากเราเป็นแบรนด์แรกๆ

3.ทำให้ลูกค้าซื้อได้อย่างสะดวก และซื้อได้เรื่อยๆ ลองทำตัวเป็นลูกค้าแล้วทดลองใช้สินค้าหรือบริการตามช่องทางปกติเพื่อดูว่ามี อุปสรรคอะไรในการซื้อหรือไม่ ลองคิดว่าหากเราเป็นลูกค้า เราอยากให้เปลี่ยนอะไรบ้าง หรืออาจลองถามลูกค้าเลยก็ได้เพื่อดูว่าจะการซื้อขายให้ง่ายขึ้นได้อย่างไร

4.สัญญาแล้วทำให้ได้ คำสัญญาหรือการเสนอโปรโมชั่นใดควรทำให้ได้จริง ธุรกิจของเราจะต้องดำเนินไปอย่างที่เคยประกาศไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม เช่น บอกว่าสะสมแต้มครบแล้วจะได้ของสมนาคุณ ก็ต้องมีของให้กับลูกค้าจริงๆ สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะสะสมเป็นความรู้สึกของลูกค้าต่อธุรกิจของเราในที่สุด กฎก็คือ สัญญาน้อยๆ เข้าไว้ แต่เมื่อถึงเวลาให้จึงค่อยให้มากๆ ลูกค้าจะประทับใจแน่นอน

5.ทดลองและวัดผลทุกอย่าง ทำการทดลองและวัดผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงโฆษณาหรือการทำการตลาดต่างๆ ตัวเลขสถิติเหล่านั้นต้องนำมาคำนวณเพื่อวัดประสิทธิภาพสิ่งที่ทำไปให้ได้ เพราะเมื่อเรารู้ค่า ROI (ค่าตอบแทนจากการลงทุน) เราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าแผนการตลาดนั้นคุ้มค่าเงินที่ลงไปหรือไม่ หากไม่คุ้ม เราจะได้ไหวตัวและแก้เกมได้ทันนั่นเอง

ท้ายที่สุดแล้วคนเราก็เลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจที่ชอบ และภักดีกับแบรนด์ที่รู้สึกดีหรือผูกพันด้วย คนจำนวนมากยินดีจ่ายมากกว่าเพื่อสิ่งของหรือบริการที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นการแข่งขันเรื่องราคาจึงไม่ใช่คำตอบเสมอไป อย่าลืมหาวิธีพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของเราและลูกค้าอยู่เสมอ เพราะคงไม่มีใครอยากเสียลูกค้าให้คู่แข่งอย่างแน่นอน ไม่แม้เพียงคนเดียวก็ตาม